Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2017 r. separator

    
Pozycje: 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | 451-500 | 501-550 | 551-600 | 601-650 | 651-700 | 701-750 | 751-800 | 801-850 | 851-900 | 901-950 | 951-1000 | 1001-1050 | 1051-1100 | 1101-1150 | 1151-1200 | 1201-1250 | 1251-1300 | 1301-1350 | 1351-1400 | 1401-1450 | 1451-1500 | 1501-1550 | 1551-1600 | 1601-1650 | 1651-1700 | 1701-1750 | 1751-1800 | 1801-1850 | 1851-1900 | 1901-1935

< Pozycje nr 1851 - 1900


Lista aktów
PozycjaTytułPlikiData ogłoszenia
1935 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1935 (491,7 kB) 2017-10-18
1934 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1934 (752,2 kB) 2017-10-18
1933 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o portach i przystaniach morskich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1933 (273,5 kB) 2017-10-18
1932 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1932 (277,1 kB) 2017-10-18
1931 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2017 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1931 (354,3 kB) 2017-10-18
1930 Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1930 (196,1 kB) 2017-10-18
1929 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 2017 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1929 (232,6 kB) 2017-10-18
1928 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stanie wyjątkowym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1928 (268,6 kB) 2017-10-17
1927 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1927 (2,3 MB) 2017-10-17
1926 Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1926 (238,3 kB) 2017-10-17
1925 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1925 (228,1 kB) 2017-10-17
1924 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 października 2017 r. w sprawie dodatkowego egzaminu wymaganego w odniesieniu do agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1924 (263,9 kB) 2017-10-17
1923 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1923 (348,8 kB) 2017-10-17
1922 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rezerwy szczepionek oraz innych immunologicznych produktów leczniczych, stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1922 (228,4 kB) 2017-10-17
1921 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1921 (232,4 kB) 2017-10-17
1920 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1920 (588,9 kB) 2017-10-16
1919 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia organu do prowadzenia Rejestru Zastawów Skarbowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1919 (228,0 kB) 2017-10-16
1918 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1918 (224,6 kB) 2017-10-16
1917 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie pozbawiania broni palnej cech użytkowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1917 (372,7 kB) 2017-10-16
1916 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1916 (974,5 kB) 2017-10-16
1915 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 września 2017 r. o sprostowaniu błędów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1915 (275,7 kB) 2017-10-16
1914 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2017 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1914 (318,3 kB) 2017-10-16
1913 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2017 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1913 (230,9 kB) 2017-10-16
1912 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1912 (639,5 kB) 2017-10-13
1911 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1911 (529,5 kB) 2017-10-13
1910 Ustawa z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1910 (230,6 kB) 2017-10-13
1909 Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1909 (321,4 kB) 2017-10-13
1908 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1908 (227,5 kB) 2017-10-12
1907 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo telekomunikacyjne Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1907 (1,0 MB) 2017-10-12
1906 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1906 (244,0 kB) 2017-10-12
1905 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania pożyczek i kredytów studenckich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1905 (291,6 kB) 2017-10-12
1904 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postępowania karnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1904 (1,3 MB) 2017-10-12
1903 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za zasługi dla Energetyki”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania i noszenia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1903 (745,2 kB) 2017-10-12
1902 Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze” Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1902 (245,0 kB) 2017-10-12
1901 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 października 2017 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych należących do działu sprawy wewnętrzne Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1901 (231,6 kB) 2017-10-12

< Pozycje nr 1851 - 1900