Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2017 r. separator

    
Pozycje: 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | 451-500 | 501-550 | 551-600 | 601-650 | 651-700 | 701-750 | 751-800 | 801-850 | 851-900 | 901-950 | 951-1000 | 1001-1035

< Pozycje nr 951 - 1000


Lista aktów
PozycjaTytułPlikiData ogłoszenia
1035 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Gminy Dobrcz w województwie kujawsko-pomorskim Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1035 (297,7 kB) 2017-05-29
1034 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1034 (747,0 kB) 2017-05-29
1033 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ubezpieczenia przewoźnika kolejowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1033 (230,2 kB) 2017-05-29
1032 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, wykazu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1032 (229,7 kB) 2017-05-29
1031 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju opakowań materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, sposobu ich zabezpieczania oraz szczegółowego sposobu etykietowania i plombowania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1031 (229,8 kB) 2017-05-29
1030 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1030 (776,0 kB) 2017-05-29
1029 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1029 (335,9 kB) 2017-05-29
1028 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie pobierania i badania próbek substancji chemicznych i ich mieszanin oraz wyrobów w ramach nadzoru wykonywanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1028 (527,4 kB) 2017-05-29
1027 Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1027 (231,4 kB) 2017-05-29
1026 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1026 (455,3 kB) 2017-05-26
1025 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wymaganego zakresu planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1025 (462,3 kB) 2017-05-26
1024 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1024 (522,7 kB) 2017-05-26
1023 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rewitalizacji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1023 (354,2 kB) 2017-05-26
1022 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1022 (230,3 kB) 2017-05-26
1021 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1021 (309,2 kB) 2017-05-26
1020 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism organów procesowych w postępowaniu karnym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1020 (235,4 kB) 2017-05-25
1019 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Gietrzwałd w województwie warmińsko-mazurskim Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1019 (293,9 kB) 2017-05-25
1018 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie sposobu oraz zakresu archiwizacji danych związanych z urządzanymi grami hazardowymi przez sieć Internet Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1018 (250,6 kB) 2017-05-25
1017 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, dotyczących zawierania umów koncesji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1017 (1,1 MB) 2017-05-25
1016 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1016 (253,3 kB) 2017-05-25
1015 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1015 (207,6 kB) 2017-05-25
1014 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie regulaminu organizacji i działania Inspekcji Handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1014 (244,3 kB) 2017-05-25
1013 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1013 (262,9 kB) 2017-05-24
1012 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1012 (230,4 kB) 2017-05-24
1011 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wzoru sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1011 (449,5 kB) 2017-05-24
1010 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1010 (275,7 kB) 2017-05-24
1009 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie podziału rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów” Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1009 (473,4 kB) 2017-05-24
1008 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o administrowaniu obrotem usługowym z zagranicą Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1008 (237,0 kB) 2017-05-24
1007 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o księgach wieczystych i hipotece Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1007 (325,8 kB) 2017-05-24
1006 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1006 (424,1 kB) 2017-05-24
1005 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1005 (1,4 MB) 2017-05-24
1004 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie sposobu i warunków wykonywania kontroli celno-skarbowej okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych, a także wyposażenia i sprzętu służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1004 (239,4 kB) 2017-05-23
1003 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1003 (442,2 kB) 2017-05-23
1002 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1002 (230,6 kB) 2017-05-23
1001 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1001 (234,8 kB) 2017-05-23

< Pozycje nr 951 - 1000