Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2017 r. separator

    
Pozycje: 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | 451-500 | 501-550 | 551-600 | 601-639

< Pozycje nr 551 - 600


Lista aktów
PozycjaTytułPlikiData ogłoszenia
639 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Żurawce (PLH060029) Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 639 (2,1 MB) 2017-03-24
638 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie kryteriów i sposobu przeprowadzania badania i oceny nadzorczej w bankach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 638 (246,3 kB) 2017-03-24
637 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 637 (359,4 kB) 2017-03-24
636 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Sieniochy (PLH060025) Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 636 (2,3 MB) 2017-03-24
635 Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 635 (186,8 kB) 2017-03-24
634 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2017 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 634 (241,3 kB) 2017-03-24
633 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nasiennictwie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 633 (648,3 kB) 2017-03-24
632 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 632 (231,2 kB) 2017-03-24
631 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Więziennej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 631 (671,1 kB) 2017-03-24
630 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 630 (300,1 kB) 2017-03-24
629 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie udzielania żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową dofinansowania kosztów studiów, nauki, stażu, kursu lub specjalizacji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 629 (357,8 kB) 2017-03-24
628 Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 628 (223,8 kB) 2017-03-24
627 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie pełnomocnika do spraw ochrony infrastruktury krytycznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 627 (249,7 kB) 2017-03-23
626 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 626 (283,0 kB) 2017-03-23
625 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia w 2017 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 625 (1,1 MB) 2017-03-23
624 Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 624 (373,1 kB) 2017-03-23
623 Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 623 (230,2 kB) 2017-03-23
622 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 622 (818,1 kB) 2017-03-23
621 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2017 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 621 (226,2 kB) 2017-03-23
620 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu udostępniania danych oraz wysokości opłat Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 620 (423,0 kB) 2017-03-22
619 Oświadczenie rządowe z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy ramowej o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 27 czerwca 2012 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 619 (294,1 kB) 2017-03-22
618 Umowa ramowa o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony, sporządzona w Brukseli dnia 27 czerwca 2012 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 618 (5,7 MB) 2017-03-22
617 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 617 (238,5 kB) 2017-03-22
616 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 616 (233,5 kB) 2017-03-22
615 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 615 (547,0 kB) 2017-03-22
614 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie warunków ustalania i wypłacania radcom Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej nagród jubileuszowych i odpraw z tytułu nabycia prawa do renty lub emerytury Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 614 (238,2 kB) 2017-03-21
613 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 613 (667,7 kB) 2017-03-21
612 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie otrzymywania przez funkcjonariuszy celnych wyżywienia lub równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 612 (235,3 kB) 2017-03-21
611 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 611 (290,5 kB) 2017-03-21
610 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 610 (262,3 kB) 2017-03-21
609 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Popówka (PLH060016) Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 609 (1,4 MB) 2017-03-21
608 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wygon Grabowiecki (PLH060027) Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 608 (1,4 MB) 2017-03-21
607 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Hubale (PLH060008) Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 607 (1,4 MB) 2017-03-21
606 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 606 (538,6 kB) 2017-03-21
605 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kamień (PLH060067) Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 605 (2,5 MB) 2017-03-21
604 Oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 7 października 1996 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 604 (286,9 kB) 2017-03-21
603 Oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Włoską w sprawie popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 10 maja 1989 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 603 (287,4 kB) 2017-03-21
602 Oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Traktatu Handlowego i Nawigacyjnego pomiędzy Polską a Finlandją, podpisanego w Warszawie dnia 10 listopada 1923 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 602 (286,5 kB) 2017-03-21
601 Oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Układu o przyjaźni i współpracy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Mongolską Republiką Ludową, podpisanego w Ułan Bator dnia 4 lipca 1975 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 601 (287,4 kB) 2017-03-21

< Pozycje nr 551 - 600