Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2009 r. separator

Nr 94

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument   (684,4 kB) Pobierz dokument   (920,5 kB)

< Dziennik nr 93

Dziennik nr 95 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
784 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej dla sprzętu Przejdź do aktu o pozycji 784 z 2009 roku
783 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytego sprzętu Przejdź do aktu o pozycji 783 z 2009 roku
782 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie określenia terytoriów państw lub ich części poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na obszarze których wykonywanie obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu wymaga zawarcia umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków Przejdź do aktu o pozycji 782 z 2009 roku
781 Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie wysokości diet dla członków Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Przejdź do aktu o pozycji 781 z 2009 roku
780 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie Przejdź do aktu o pozycji 780 z 2009 roku
779 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie trybu przekazywania przez „Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna” na rachunek bankowy Funduszu Pracy środków na refinansowanie świadczeń przedemerytalnych Przejdź do aktu o pozycji 779 z 2009 roku
778 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej, a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, z pomocy w zakresie podnoszenia kwalifikacji, przekwalifikowania, doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy Przejdź do aktu o pozycji 778 z 2009 roku
777 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność wspomagającą badania Przejdź do aktu o pozycji 777 z 2009 roku
776 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów badawczych Przejdź do aktu o pozycji 776 z 2009 roku
775 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o udzielenie licencji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu przewozów kolejowych osób lub rzeczy albo na świadczeniu usług trakcyjnych oraz wzorów licencji Przejdź do aktu o pozycji 775 z 2009 roku
774 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lotniczo-lekarskich Przejdź do aktu o pozycji 774 z 2009 roku
773 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego Przejdź do aktu o pozycji 773 z 2009 roku
772 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu dokonywania pierwszej oceny w służbie cywilnej Rozporządzenie Przejdź do aktu o pozycji 772 z 2009 roku
771 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2009 r. uchylające uchwałę w sprawie umundurowania niektórych pracowników urzędów skarbowych Przejdź do aktu o pozycji 771 z 2009 roku
770 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie decyzji dotyczących zapewnienia finansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) Przejdź do aktu o pozycji 770 z 2009 roku
769 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizującego zasady ochrony lotnictwa Przejdź do aktu o pozycji 769 z 2009 roku

< Dziennik nr 93

Dziennik nr 95 >