Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2003 r. separator

Nr 89

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (148,9 kB)

< Dziennik nr 88

Dziennik nr 90 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
843 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 maja 2003 r. sygn. akt P 21/01 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 843 (89,1 kB)
842 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2003 r. w sprawie szczególnych warunków sanitarnych oraz wymagań w zakresie przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji lub w obrocie naturalnymi wodami mineralnymi i naturalnymi wodami źródlanymi Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 842 (96,3 kB)
841 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 841 (60,3 kB)
840 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 maja 2003 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym dla obywateli polskich przebywających za granicą Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 840 (3,1 MB)
839 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze pożarnictwa pełniący służbę w Państwowej Straży Pożarnej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 839 (61,2 kB)
838 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia trybu i sposobu ustalania odszkodowania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 838 (60,7 kB)
837 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu współdziałania organów Inspekcji Weterynaryjnej z organami celnymi Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 837 (66,9 kB)
836 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie jednostek wojskowych oraz stanowisk, na których stosunek pracy z pracownikami nawiązuje się w drodze mianowania lub umowy o pracę, oraz organizacji komisji dyscyplinarnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 836 (63,9 kB)
835 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 maja 2003 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym dla wyborców przebywających na polskich statkach morskich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 835 (60,7 kB)
834 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości kar pieniężnych w transporcie drogowym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 834 (2,1 MB)
833 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 maja 2003 r. w sprawie wzoru listy załogi statku oraz sposobu jej sporządzania, wystawiania i dokonywania w niej wpisów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 833 (521,0 kB)
832 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia zasad przewozu towarów niebezpiecznych statkami niepodlegającymi Konwencji SOLAS Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 832 (67,4 kB)
831 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgierskiej, Rumunii, Republiki Słowenii i Republiki Bułgarii Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 831 (61,4 kB)
830 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przyznawania środków na wspieranie procesu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 830 (347,4 kB)
829 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 829 (61,1 kB)
828 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 828 (675,3 kB)
827 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru bankowego dokumentu płatniczego składek, do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 827 (61,7 kB)
826 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 826 (67,9 kB)
825 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie ramowego statutu publicznej biblioteki pedagogicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 825 (61,1 kB)
824 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 824 (61,4 kB)
823 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie zwrotu kosztów przysługujących funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w razie odwołania z urlopu wypoczynkowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 823 (59,9 kB)
822 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 822 (85,9 kB)
821 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 821 (67,1 kB)
820 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia minimalnej i maksymalnej szerokości pasa technicznego i ochronnego oraz sposobu wyznaczania ich granic Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 820 (67,3 kB)
819 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o ratyfikacji Poprawionego Protokołu II w sprawie zakazów lub ograniczeń użycia min, min-pułapek i innych urządzeń zgodnie z poprawkami z dnia 3 maja 1996 r. (Protokół II zgodnie z poprawkami z dnia 3 maja 1996 r.) załączonego do Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki, sporządzonej w Genewie dnia 10 października 1980 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 819 (61,3 kB)

< Dziennik nr 88

Dziennik nr 90 >