Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2002 r. separator

Nr 31

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (265,7 kB)

< Dziennik nr 30

Dziennik nr 32 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
298 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 298 (1,2 MB)
297 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 marca 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i funkcjonariuszy celnych, żołnierzy Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organów porządkowych oraz żołnierzy odbywających niezawodową służbę wojskową Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 297 (236,4 kB)
296 Rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykazu zwolnionych od cła nieprodukowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej substancji biologicznych lub chemicznych nadających się głównie do celów naukowych przywożonych w ilościach, które nie wskazują na przeznaczenie handlowe Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 296 (235,2 kB)
295 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie „Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Instalacji i Urządzeń Elektrycznych w Budownictwie «Elektromontaż»” w Warszawie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 295 (236,3 kB)
294 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wpłat powszechnych towarzystw emerytalnych na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością funduszy emerytalnych oraz kosztów funkcjonowania działalności Rzecznika Ubezpieczonych, terminów uiszczania tych wpłat i wysokości odsetek za ich nieuiszczenie w terminie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 294 (240,3 kB)
293 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie wynagrodzeń i premii pracowników urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd i jego zastępców Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 293 (236,2 kB)
292 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wpłat zakładów ubezpieczeń na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową i brokerską oraz kosztów funkcjonowania działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura, terminów uiszczenia tych wpłat i wysokości odsetek za ich nieuiszczenie w terminie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 292 (236,9 kB)
291 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie wynagrodzeń i premii pracowników urzędu Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Rzecznika Ubezpieczonych i pracowników jego Biura oraz Przewodniczącego Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych i jego zastępców Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 291 (241,3 kB)
290 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości procentu składki zainkasowanej brutto wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów wpłat Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 290 (236,6 kB)
289 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 289 (236,7 kB)
288 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 288 (240,6 kB)
287 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 287 (239,6 kB)
286 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2002 r. uchylające rozporządzenie w sprawie regulaminu Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 286 (235,7 kB)
285 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie określenia ceny interwencyjnej masła i odtłuszczonego mleka w proszku na okres od dnia 1 lipca 2002 r. do dnia 30 czerwca 2003 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 285 (238,9 kB)
284 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie określenia docelowej ceny mleka o zawartości tłuszczu 3,7% na okres od dnia 1 lipca 2002 r. do dnia 30 czerwca 2003 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 284 (235,5 kB)
283 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji w Ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 283 (239,8 kB)
282 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych i świadczeń otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 282 (240,6 kB)
281 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania i trybu przekazywania części drogowej subwencji ogólnej dla powiatów, miast na prawach powiatu i województw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 281 (236,2 kB)
280 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 280 (253,3 kB)
279 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia terminu ważności prospektu emisyjnego, terminu, w którym po opublikowaniu prospektu i jego skrótu może rozpocząć się sprzedaż lub subskrypcja papierów wartościowych, wymaganej liczby prospektów oraz miejsca, terminów i sposobów udostępniania do publicznej wiadomości prospektu oraz jego skrótu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 279 (236,8 kB)
278 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu dla Odry—2006 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 278 (236,5 kB)
277 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie warunków i trybu obejmowania oraz zwalniania lokali przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 277 (236,4 kB)

< Dziennik nr 30

Dziennik nr 32 >