Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2001 r. separator

Nr 157

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (305,8 kB)

< Dziennik nr 156

Dziennik dla roku 2002, numer 1 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1866 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać projekty zagospodarowania złóż Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1866 (298,1 kB)
1865 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1865 (349,1 kB)
1864 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej przez Żandarmerię Wojskową oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1864 (932,0 kB)
1863 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie osób, w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne, oraz zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Biurem Ochrony Rządu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1863 (288,6 kB)
1862 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które żołnierze Żandarmerii Wojskowej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1862 (281,5 kB)
1861 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa przez Żandarmerię Wojskową Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1861 (579,8 kB)
1860 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Żandarmerię Wojskową czynności niejawnego nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów przestępstwa, a także przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1860 (660,0 kB)
1859 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu gromadzenia odcisków linii papilarnych, zdjęć oraz danych osobowych przez Żandarmerię Wojskową Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1859 (485,5 kB)
1858 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie udzielania pomocy medycznej osobom zatrzymanym przez Żandarmerię Wojskową Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1858 (284,3 kB)
1857 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu czynności policji sądowej wykonywanych przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej oraz szczegółowy sposób ich wykonania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1857 (284,1 kB)
1856 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu gospodarowania środkami finansowymi uzyskanymi przez Skarb Państwa z tytułu przepadku przedmiotów pochodzących z ujawnionych przez Żandarmerię Wojskową przestępstw oraz zasad przyznawania nagród z tych środków Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1856 (284,5 kB)
1855 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych czynności wojskowych organów porządkowych wchodzących w skład służby wewnętrznej jednostki wojskowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1855 (284,6 kB)
1854 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych czynności wojskowych organów porządkowych wchodzących w skład służby garnizonowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1854 (284,5 kB)
1853 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru upoważnienia do udostępnienia żołnierzom Żandarmerii Wojskowej danych osobowych, uzyskanych przez uprawnione organy, służby i instytucje państwowe w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych lub prowadzenia kontroli operacyjnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1853 (279,8 kB)
1852 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie izb zatrzymań Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1852 (306,8 kB)
1851 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania niektórych uprawnień przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1851 (307,4 kB)
1850 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie znaku Żandarmerii Wojskowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1850 (446,6 kB)
1849 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Wojskowymi Służbami Informacyjnymi, wojskowymi organami porządkowymi oraz z dowódcami jednostek wojskowych i dowódcami (komendantami) garnizonów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1849 (283,0 kB)
1848 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie legitymacji i odznak identyfikacyjnych żołnierzy Żandarmerii Wojskowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1848 (1,9 MB)
1847 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie dodatkowego umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1847 (283,8 kB)
1846 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie dodatkowych warunków fizycznych i psychicznych oraz kwalifikacji żołnierzy Żandarmerii Wojskowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1846 (280,2 kB)
1845 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowej organizacji Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1845 (630,1 kB)
1844 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w wywozie i przywozie substancji zubożających warstwę ozonową Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1844 (881,7 kB)
1843 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Żandarmerii Wojskowej informacji o osobach, uzyskanych przez organy uprawnione do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych w czasie wykonywania tych czynności Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1843 (285,2 kB)
1842 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie współdziałania Żandarmerii Wojskowej z organami uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, prowadzenia dochodzeń w sprawach o przestępstwa, a także z organami, którym przysługują uprawnienia oskarżyciela publicznego, oraz z organami uprawnionymi do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1842 (281,1 kB)
1841 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu obrotu z zagranicą substancjami zubożającymi warstwę ozonową i towarami zawierającymi te substancje Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1841 (3,5 MB)
1840 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1840 (288,5 kB)
1839 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt informacyjny, sposobu i terminu jego udostępnienia przez otwarty fundusz emerytalny, treści informacji przekazywanych członkom funduszy emerytalnych dotyczących środków gromadzonych na ich rachunkach, sposobu i terminów udostępniania tych informacji członkom funduszu oraz zakresu i terminów przekazywania do Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi sprawozdań i bieżących informacji przez towarzystwo emerytalne i fundusz emerytalny Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1839 (297,5 kB)
1838 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie użycia środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej przez żołnierzy wojskowych organów porządkowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1838 (300,6 kB)
1837 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i sposobów użycia środków przymusu bezpośredniego przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1837 (296,9 kB)
1836 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1836 (284,9 kB)

< Dziennik nr 156

Dziennik dla roku 2002, numer 1 >