Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2001 r. separator

Nr 154

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (251,2 kB)

< Dziennik nr 153

Dziennik nr 155 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1811 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2001 r. wsprawie wysokości stawek prowizji od opłat pobieranych wtransporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1811 (227,3 kB)
1810 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1810 (282,1 kB)
1809 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1809 (217,8 kB)
1808 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1808 (217,8 kB)
1807 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie blokowania niektórych wydatków wbudżecie państwa na rok 2001 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1807 (218,9 kB)
1806 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie warunków itrybu udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali ibudynków finansowanych przy udziale tych środków Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1806 (223,3 kB)
1805 Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. ozmianie ustawy — Kodeks pracy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1805 (222,9 kB)
1804 Ustawa z dnia 21 grudnia 2001r. o zmianie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1804 (218,3 kB)
1803 Ustawa z dnia 21 grudnia 2001r. o zmianie ustawy — Prawo wodne Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1803 (222,1 kB)
1802 Ustawa z dnia 21 grudnia 2001r. ozmianie ustaw: oBankowym Funduszu Gwarancyjnym, Prawo energetyczne, opartiach politycznych, odostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania wwarunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach izadaniach gmin górniczych, ozmianie niektórych ustaw związanych zfunkcjonowaniem administracji publicznej, Prawo telekomunikacyjne, o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, o spółdzielniach mieszkaniowych, o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, oprzebudowie imodernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wlatach 2001—2006, ozmianie ustawy ozamówieniach publicznych oraz outracie mocy ustawy okasach oszczędnościowo-budowlanych iwspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1802 (236,6 kB)
1801 Ustawa z dnia 21 grudnia 2001r. ozmianie ustawy opowszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw, ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy — Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo farmaceutyczne, ustawę owyrobach medycznych oraz ustawę oUrzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych iProduktów Biobójczych oraz ozmianie ustawy ozmianie ustawy ozawodzie lekarza oraz ozmianie innych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1801 (232,1 kB)
1800 Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz ozakresie działania ministrów, ustawy odziałach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1800 (278,6 kB)
1799 Ustawa z dnia 21 grudnia 2001r. ozmianie ustawy okształtowaniu wynagrodzeń wpaństwowej sferze budżetowej oraz ozmianie niektórych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1799 (224,1 kB)
1798 Ustawa z dnia 21 grudnia 2001r. ozmianie ustawy ozawodzie psychologa isamorządzie zawodowym psychologów oraz ustawy ozmianie ustawy — Prawo oruchu drogowym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1798 (218,8 kB)
1797 Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1797 (217,9 kB)
1796 Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. ozmianie ustawy opowszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym iustawy ozmianie ustawy opowszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1796 (217,9 kB)
1795 Ustawa z dnia 17 grudnia 2001r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy — Karta Nauczyciela Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1795 (218,2 kB)
1794 Ustawa z dnia 17 grudnia 2001r. zmieniająca ustawę ozmianie ustawy — Karta Nauczyciela oraz ozmianie niektórych innych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1794 (218,2 kB)
1793 Ustawa z dnia 17 grudnia 2001r. ozmianie ustawy ogospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy oochronie roszczeń pracowniczych wrazie niewypłacalności pracodawcy, ustawy ozatrudnieniu iprzeciwdziałaniu bezrobociu, ustawy ozakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych iwojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz ustawy oułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1793 (244,4 kB)
1792 Ustawa z dnia 17 grudnia 2001r. ozmianie ustawy opomocy społecznej, ustawy oplanowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego iwarunkach dopuszczalności przerywania ciąży, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy osystemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy oemeryturach irentach zFunduszu Ubezpieczeń Społecznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1792 (244,6 kB)
1791 Ustawa z dnia 17 grudnia 2001r. ozmianie ustawy ofunduszu alimentacyjnym, ustawy ozasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych iwychowawczych iustawy oświadczeniach pieniężnych zubezpieczenia społecznego wrazie choroby imacierzyństwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1791 (226,3 kB)
1790 Ustawa z dnia 14 grudnia 2001 r. zmieniająca ustawę ozmianie ustawy ozawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych imięsa oraz oInspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy oorganizacji hodowli irozrodzie zwierząt gospodarskich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1790 (217,9 kB)
1789 Ustawa z dnia 14 grudnia 2001 r. ozmianie ustawy oobrocie zzagranicą towarami, technologiami iusługami oznaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, atakże dla utrzymania międzynarodowego pokoju ibezpieczeństwa oraz ozmianie niektórych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1789 (217,9 kB)
1788 Ustawa z dnia 14 grudnia 2001r. ozmianie ustawy okombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o świadczeniu pieniężnym iuprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym wkopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu ibatalionach budowlanych oraz ustawy oświadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę iZwiązek Socjalistycznych Republik Radzieckich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1788 (222,6 kB)
1787 Ustawa z dnia 14 grudnia 2001r. zmieniająca ustawę — Prawo oustroju sądów powszechnych, ustawę oprokuraturze oraz ustawę okuratorach sądowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1787 (222,7 kB)
1786 Ustawa z dnia 14 grudnia 2001r. ozmianie ustawy oświadczeniu dla cywilnych ofiar wojny Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1786 (218,0 kB)
1785 Ustawa z dnia 5 grudnia 2001 r. o nadaniu Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni nazwy Akademia Morska wGdyni Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1785 (218,6 kB)
1784 Ustawa z dnia 21 listopada 2001 r. ozmianie ustawy owynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1784 (218,6 kB)

< Dziennik nr 153

Dziennik nr 155 >