Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2001 r. separator

Nr 153

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (274,8 kB)

< Dziennik nr 152

Dziennik nr 154 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1783 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1783 (253,1 kB)
1782 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1782 (483,2 kB)
1781 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz próbek organom administracji geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1781 (245,9 kB)
1780 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania próbek i dokumentacji geologicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1780 (279,9 kB)
1779 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1779 (272,7 kB)
1778 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje geologiczne złóż kopalin Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1778 (579,8 kB)
1777 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie projektów prac geologicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1777 (245,3 kB)
1776 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postępowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1776 (337,7 kB)
1775 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać operaty ewidencyjne zasobów złóż kopalin Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1775 (269,1 kB)
1774 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1774 (1,4 MB)
1773 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1773 (245,0 kB)
1772 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia i zmiany urzędowych nazw niektórych miejscowości w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim oraz obiektów fizjograficznych w województwach lubelskim i lubuskim Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1772 (1,9 MB)
1771 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 13 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1771 (952,5 kB)
1770 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie trybu oraz terminów pobierania opłat cukrowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1770 (240,5 kB)
1769 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2001 r. sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawie przyznawania i wypłaty rent strukturalnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1769 (244,7 kB)
1768 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców zatrudnionych przy realizacji usług eksportowych świadczonych przez pracodawców zagranicznych w Rzeczypospolitej Polskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1768 (975,7 kB)
1767 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie określenia przypadków, w których przyrzeczenie i zezwolenie na pracę cudzoziemca wydawane jest przez wojewodę bez względu na sytuację na lokalnym rynku pracy i kryteria wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1767 (241,4 kB)
1766 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1766 (877,0 kB)
1765 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1765 (245,3 kB)
1764 Rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu gospodaki finansowej jednostek badawczo-rozwojowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1764 (245,2 kB)
1763 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1763 (281,7 kB)
1762 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1762 (811,2 kB)
1761 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu dokumentów i informacji, które powinny być dołączone do wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz odzieży używanej i innych artykułów używanych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1761 (240,8 kB)
1760 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia nieautomatycz nej rejestracji obrotu w przywozie niektórych towarów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1760 (240,8 kB)
1759 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu dokumentów i informacji, które powinny być dołączone do wniosku o wydanie pozwolenia na wywóz kształtowników i profili ze stali niestopowej do państw członkowskich Unii Europejskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1759 (240,3 kB)
1758 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w wywozie kształtowników i profili ze stali niestopowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1758 (317,7 kB)
1757 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych towarów określonych w umowach międzynarodowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1757 (555,7 kB)
1756 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie żelatyny Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1756 (241,3 kB)
1755 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1755 (24,8 MB)
1754 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru wykazu środków transportowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1754 (1,6 MB)
1753 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich i jednostek organizacyjnych banków, w ramach których prowadzona jest działalność maklerska Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1753 (357,2 kB)
1752 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1752 (694,0 kB)
1751 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu obliczania kosztów finansowania i przyjmowania rynkowej stawki oprocentowania krótkoterminowego dla poszczególnych walut, zasad stosowania stałych stóp procentowych oraz określenia tabeli opłat i prowizji stosowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w trakcie obowiązywania umów DOKE Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1751 (245,5 kB)
1750 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1750 (265,8 kB)
1749 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie składu oraz zakresu i trybu działania Rady do Spraw Atomistyki Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1749 (248,4 kB)
1748 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wypadków, w których należności celne przywozowe lub wywozowe są zwracane lub umarzane, oraz trybu i warunków dokonywania zwrotu lub umorzenia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1748 (241,0 kB)
1747 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie ceny minimalnej ziemniaków Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1747 (404,7 kB)
1746 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1746 (368,6 kB)
1745 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie określenia liczby poborowych oraz żołnierzy rezerwy, którzy w 2002 r. mogą być powołani do czynnej służby wojskowej oraz służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1745 (240,5 kB)

< Dziennik nr 152

Dziennik nr 154 >