Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2000 r. separator

Nr 122

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (332,2 kB)

< Dziennik nr 121

Dziennik dla roku 2001, numer 1 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1346 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 r. o sprostowaniu błędów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1346 (247,8 kB)
1345 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości zaliczek tytułem składek na ubezpieczenie zdrowotne przekazywanych Kasom Chorych w 2001 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu i terminów ich rozliczania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1345 (2,0 MB)
1344 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych wykorzystywanych w międzynarodowym transporcie drogowym oraz jednostek wyznaczonych do ich pobierania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1344 (258,2 kB)
1343 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1343 (251,7 kB)
1342 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów pochodzących z Republiki Francuskiej, Królestwa Belgii, Królestwa Niderlandów, Królestwa Hiszpanii, Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Księstwa Liechtenstein, Republiki Portugalskiej, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz Republiki lrlandzkiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1342 (745,1 kB)
1341 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie określenia rodzaju dokumentacji będącej podstawą rozliczeń finansowania składek na ubezpieczenia społeczne niektórych zatrudnionych osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i budżetu państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1341 (297,7 kB)
1340 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu oznakowania urządzeń, którym udzielono świadectwa homologacji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1340 (140,0 kB)
1339 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie trybu realizacji ustanowionych plafonów taryfowych ilościowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Słowackiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1339 (249,7 kB)
1338 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie trybu realizacji ustanowionego plafonu taryfowego ilościowego na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Estońskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1338 (111,9 kB)
1337 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzoru wniosku stosowanego w postępowaniu o wydanie pozwoleń na przywóz niektórych pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, wykazu dokumentów i informacji, które powinny być dołączone do wniosku, warunków wydania i wykorzystania pozwolenia, sposobu i trybu ewidencjonowania wydanych pozwoleń w ramach kontyngentu taryfowego w roku 2001 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1337 (531,5 kB)
1336 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie obowiązku zakupu energii elektrycznej ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła, a także ciepła ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz zakresu tego obowiązku Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1336 (560,7 kB)
1335 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa i szczegółowych zasad obsługi rachunków bankowych budżetu państwa oraz zakresu i terminów sporządzania przez Narodowy Bank Polski informacji i sprawozdań z wykonania budżetu państwa w ramach obsługi bankowej budżetu państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1335 (1,5 MB)
1334 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych oraz określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania tych dotacji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1334 (178,7 kB)
1333 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1333 (1,9 MB)
1332 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1332 (279,8 kB)
1331 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, imiennego dokumentu będącego podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym oraz stempla potwierdzającego na dokumencie wywóz towarów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1331 (44,2 MB)
1330 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1330 (642,2 kB)
1329 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Centrum Badań i Certyfikacji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1329 (307,5 kB)
1328 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania Polskiego Centrum Akredytacji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1328 (277,2 kB)
1327 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu motoryzacyjnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1327 (133,6 kB)
1326 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na lata 2001-2002 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1326 (14,6 MB)
1325 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia plafonów taryfowych ilościowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Słowackiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1325 (230,4 kB)
1324 Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1324 (471,3 kB)
1323 Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1323 (512,3 kB)
1322 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1322 (330,5 kB)
1321 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1321 (1,8 MB)
1320 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1320 (347,1 kB)
1319 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1319 (3,8 MB)
1318 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1318 (128,2 kB)
1317 Ustawa z dnia 15_grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1317 (277,3 kB)
1316 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy - Prawo bankowe Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1316 (841,4 kB)
1315 Ustawa z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych, ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, ustawy - Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych - w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1315 (6,3 MB)
1314 Ustawa z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych, ustawy o transporcie kolejowym i ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych i ustawy o działach administracji rządowej - w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1314 (1,7 MB)
1313 Ustawa z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1313 (479,4 kB)
1312 Ustawa z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1312 (266,0 kB)
1311 Ustawa z dnia 30 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1311 (116,2 kB)
1310 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1310 (496,4 kB)

< Dziennik nr 121

Dziennik dla roku 2001, numer 1 >