Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2000 r. separator

Nr 107

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (40,4 kB)

< Dziennik nr 106

Dziennik nr 108 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1147 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 listopada 2000 r. sygn. akt U. 3/2000 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1147 (35,7 kB)
1146 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie recept lekarskich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1146 (62,9 kB)
1145 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1145 (98,3 kB)
1144 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2000 r. w sprawie warunków i sposobu ustalania kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1144 (600,2 kB)
1143 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2000 r. w sprawie rejestracji pojazdów jednostek wojskowych podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Policji, Urzędu Ochrony Państwa i Straży Granicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1143 (89,4 kB)
1142 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień oraz postępowania dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy Straży Granicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1142 (32,8 kB)
1141 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2000 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za wydanie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1141 (28,7 kB)
1140 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 14 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1140 (28,7 kB)
1139 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie sposobu, trybu i szczegółowych warunków nadawania uprawnień zawodowych oraz działania komisji kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1139 (255,9 kB)
1138 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obniżenia wpłat pracodawców na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1138 (29,4 kB)
1137 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu zakwaterowania wojsk obcych i ich personelu cywilnego, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1137 (29,5 kB)
1136 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1136 (29,7 kB)
1135 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1135 (33,3 kB)
1134 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1134 (28,9 kB)
1133 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1133 (28,9 kB)
1132 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1132 (29,2 kB)
1131 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad organizowania regionalnych imiędzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich oraz trybu wyboru przewoźników Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1131 (35,9 kB)
1130 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie dotacji budżetowej dla samorządów województw na organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1130 (32,3 kB)
1129 Oświadczenie rządowe z dnia 24 października 2000 r. w sprawie mocy obowiązującej Europejskiej konwencji o wykonywaniu praw dzieci, sporządzonej w Strasburgu dnia 25 stycznia 1996 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1129 (28,8 kB)
1128 Europejska konwencja o wykonywaniu praw dzieci, sporządzona w Strasburgu dnia 25 stycznia 1996 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1128 (79,7 kB)
1127 Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1127 (54,2 kB)

< Dziennik nr 106

Dziennik nr 108 >