Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1999 r. separator

Nr 111

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (1,4 MB)

< Dziennik nr 110

Dziennik nr 112 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1315 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1315 (670,2 kB)
1314 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1314 (2,0 MB)
1313 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie sposobu przekazania z urzędów morskich składników majątkowych służących do wykonywania zadań przez okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1313 (649,9 kB)
1312 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1312 (1,4 MB)
1311 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1311 (9,3 MB)
1310 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które pracownicy organów nadzoru budowlanego upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1310 (624,5 kB)
1309 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w zakładach karnych, poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1309 (705,9 kB)
1308 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania wykazów i wniosków o wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywania środków z tego Funduszu oraz dokonywania wypłat świadczeń. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1308 (2,1 MB)
1307 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz przyznawania zaliczek i finansowania rzeczowych kosztów organizacji robót publicznych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1307 (632,7 kB)
1306 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zatrudniania cudzoziemców przy realizacji usług eksportowych świadczonych przez pracodawców zagranicznych w Polsce. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1306 (580,0 kB)
1305 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zatrudnienia lub powierzenia innej pracy zarobkowej cudzoziemcowi bez konieczności uzyskania zezwolenia i zgody dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1305 (580,0 kB)
1304 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu dokonywania wpłat na Fundusz Pracy przez obywateli polskich zatrudnionych za granicą u pracodawców zagranicznych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1304 (582,1 kB)
1303 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłacania składek na Fundusz Pracy przez osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu lub zaopatrzeniu emerytalnemu. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1303 (582,1 kB)
1302 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestracji i ewidencji bezrobotnych oraz innych osób poszukujących pracy. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1302 (1,2 MB)
1301 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obniżenia wpłat pracodawców na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1301 (668,0 kB)
1300 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie wymaganych dokumentów i dowodów potwierdzających rodzaj represji i okres jej trwania oraz szczegółowego trybu postępowania przy składaniu i rozpatrywaniu wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1300 (1,3 MB)
1299 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie określenia wzoru wniosku stosowanego w postępowaniu o wydanie pozwoleń na przywóz niektórych pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, wykazu dokumentów i informacji, które powinny być dołączone do wniosku, warunków wydania i wykorzystania pozwolenia, sposobu i trybu ewidencjonowania wydanych pozwoleń w ramach kontyngentu taryfowego w roku 2000. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1299 (1,3 MB)
1298 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia, warunków, zasad i trybu przyznawania, obliczania i wypłacania świadczeń z tytułu uprawnień osłonowych i aktywizujących, wysokości minimalnych świadczeń i zasiłków socjalnych oraz szczegółowych warunków powodujących cofnięcie lub czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanej dotacji budżetowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1298 (677,6 kB)
1297 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu żelatyną. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1297 (552,1 kB)
1296 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych towarów określonych w umowach międzynarodowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1296 (2,3 MB)
1295 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wykazu towarów, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1295 (1,7 MB)
1294 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 grudnia 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1294 (557,1 kB)
1293 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 grudnia 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu na przywóz antracytu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej, do produkcji elektrod węglowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1293 (482,1 kB)
1292 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w wywozie kształtowników i profili ze stali niestopowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1292 (1,2 MB)
1291 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie trybu składania zgłoszeń identyfikacyjnych oraz aktualizacyjnych przez podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1291 (745,2 kB)
1290 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1290 (405,4 kB)
1289 Rozporządzenie Ministra Finansów i Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie sposobu poboru przez notariuszy podatku od spadków i darowizn, prowadzenia rejestru podatku oraz trybu wykonywania przez notariuszy czynności związanych z poborem podatku. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1289 (1,3 MB)
1288 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie wysokości norm maksymalnych dopuszczalnych ubytków (niedoborów) niektórych wyrobów akcyzowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1288 (939,6 kB)
1287 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1287 (4,2 MB)
1286 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania kredytu na warunkach preferencyjnych dla gminy górniczej na finansowanie inwestycji wspierających tworzenie nowych miejsc pracy. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1286 (665,7 kB)
1285 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1285 (1,5 MB)
1284 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1284 (678,9 kB)
1283 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1283 (419,0 kB)
1282 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1282 (419,0 kB)
1281 Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1281 (1,8 MB)
1280 Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1280 (663,7 kB)
1279 Ustawa z dnia 22 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1279 (1,4 MB)

< Dziennik nr 110

Dziennik nr 112 >