Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1998 r. separator

Nr 166

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (38,1 MB)

< Dziennik nr 165

Dziennik dla roku 1999, numer 1 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1267 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie określenia sposobu ustalania opłat za krew i preparaty krwiopochodne wydawane przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1267 (1,1 MB)
1266 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie warunków i trybu przekazywania samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej środków publicznych oraz sposobu kontroli ich wykorzystania. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1266 (1,1 MB)
1265 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu i trybu kierowania osób do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1265 (2,8 MB)
1264 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib portowych i kolejowych inspektorów sanitarnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1264 (2,0 MB)
1263 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości częściowej odpłatności ubezpieczonego za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1263 (592,0 kB)
1262 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu i warunków wystawiania skierowania na leczenie uzdrowiskowe przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz potwierdzania tego skierowania przez Kasę Chorych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1262 (1,4 MB)
1261 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowego trybu przekształcania wojewódzkich stacji krwiodawstwa, rejonowych stacji krwiodawstwa i punktów krwiodawstwa w regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1261 (1,9 MB)
1260 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania okręgowych inspektorów kolejnictwa jako organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1260 (1,8 MB)
1259 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie składu oraz szczegółowych zasad działania i trybu powoływania zespołów do spraw ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1259 (1,1 MB)
1258 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1258 (6,6 MB)
1257 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ośrodków zamiejscowych prokuratur. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1257 (10,7 MB)
1256 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach okręgowych i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1256 (3,1 MB)
1255 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia sądów pracy, sądów ubezpieczeń społecznych oraz sądów pracy i ubezpieczeń społecznych w sądach okręgowych i sądów pracy w sądach rejonowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1255 (3,0 MB)
1254 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia sądu antymonopolowego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1254 (1,1 MB)
1253 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1253 (9,0 MB)
1252 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie organizacji i szczegółowego zakresu działania Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1252 (1,0 MB)
1251 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Inspekcji Nasiennej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1251 (493,3 kB)
1250 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Roślin. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1250 (455,2 kB)
1249 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie dostosowania organizacji regionalnych i wojewódzkich komend ochotniczych hufców pracy do organizacji administracji publicznej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1249 (1,6 MB)
1248 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia wysokości składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz zawieszenia obowiązku jej opłacania. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1248 (1,1 MB)
1247 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie dostosowania organizacji i obszaru działania wojewódzkich i rejonowych urzędów pracy do organizacji administracji publicznej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1247 (1,9 MB)
1246 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie ponadgminnych domów pomocy społecznej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1246 (1,1 MB)
1245 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków z Funduszu Pracy oraz sposobu współpracy organów zatrudnienia z bankami i instytucjami finansującymi. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1245 (545,0 kB)
1244 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania u pracodawcy stażu przez bezrobotnego absolwenta. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1244 (474,2 kB)
1243 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania pożyczek z Funduszu Pracy, wysokości stopy procentowej oraz warunków spłaty. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1243 (474,2 kB)
1242 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz przyznawania zaliczek i finansowania rzeczowych kosztów organizacji robót publicznych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1242 (548,8 kB)
1241 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie trybu dokonywania wpłat na Fundusz Pracy przez obywateli polskich zatrudnionych za granicą u pracodawców zagranicznych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1241 (548,9 kB)
1240 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad refundacji kosztów wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy, wypłaconego członkowi rady zatrudnienia, oraz kosztów jego przejazdów w celu wzięcia udziału w posiedzeniu tej rady. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1240 (537,6 kB)
1239 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i trybu działania rad zatrudnienia oraz zasad uczestnictwa w posiedzeniach rad zatrudnienia innych organów oraz przedstawicieli nauki, organizacji i instytucji nie reprezentowanych w radach zatrudnienia. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1239 (537,6 kB)
1238 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów dojazdu do pracy i zakwaterowania osobom, które podjęły zatrudnienie, staż lub szkolenie poza miejscem stałego zamieszkania. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1238 (1,0 MB)
1237 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania świadczeń określonych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1237 (542,5 kB)
1236 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestracji ewidencji bezrobotnych oraz innych osób poszukujących pracy. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1236 (902,9 kB)
1235 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, organizowania szkoleń bezrobotnych, tworzenia zaplecza metodycznego dla potrzeb informacji zawodowej i poradnictwa zawodowego oraz organizowania i finansowania klubów pracy. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1235 (1,0 MB)
1234 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1234 (1,1 MB)
1233 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1233 (1,1 MB)
1232 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1232 (1,1 MB)
1231 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1231 (1,1 MB)
1230 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1230 (1,1 MB)
1229 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1229 (1,1 MB)
1228 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1228 (1,1 MB)
1227 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1227 (530,9 kB)
1226 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1226 (492,5 kB)
1225 Rozporządzenie ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1225 (511,1 kB)
1224 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1224 (2,2 MB)
1223 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1223 (1,0 MB)
1222 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1222 (1,0 MB)
1221 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1221 (1,1 MB)
1220 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1220 (1,1 MB)
1219 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1219 (1,9 MB)
1218 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia listy samorządowych instytucji kultury, w których powołanie i odwołanie dyrektora wymaga zasięgnięcia opinii ministra właściwego do spraw kultury. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1218 (3,8 MB)
1217 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych towarów określonych w umowach międzynarodowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1217 (1,7 MB)
1216 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych odpadów i złomu metali nieżelaznych w 1999 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1216 (909,8 kB)
1215 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie zasad sporządzania kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych przedstawianych organowi nadzoru przez zakłady ubezpieczeń, formy tych sprawozdań oraz sposobu potwierdzania przez zarząd zgodności tych sprawozdań ze stanem faktycznym. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1215 (589,1 kB)
1214 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów dla celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1214 (2,5 MB)
1213 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia urzędowej ceny detalicznej spirytusu luksusowego w butelkach o pojemności jednego litra. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1213 (595,6 kB)
1212 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu obliczania wpłat zakładów ubezpieczeń na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową i brokerską oraz kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura, terminów uiszczenia tych wpłat i wysokości odsetek za ich nieuiszczenie w terminie. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1212 (1,0 MB)
1211 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie wzorów wniosków o wpis na listę maklerów papierów wartościowych i na listę doradców inwestycyjnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1211 (2,6 MB)
1210 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie treści zawiadomienia dotyczącego emisji papierów wartościowych, opiewających wyłącznie na wierzytelności pieniężne, jeżeli termin realizacji praw z tych papierów jest krótszy niż rok. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1210 (551,4 kB)
1209 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie określenia obowiązków sprawozdawczych domów maklerskich, banków prowadzących działalność maklerską, banków prowadzących rachunki papierów wartościowych oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1209 (1,6 MB)
1208 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1208 (1,6 MB)
1207 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Generalnego Konserwatora Zabytków. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1207 (1,1 MB)
1206 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu tworzenia Urzędu Generalnego Konserwatora Zabytków Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1206 (1,1 MB)
1205 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie określenia dokumentów i informacji wymaganych od przedsiębiorcy ubiegającego się o wydanie koncesji organizatora turystyki i pośrednika turystycznego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1205 (594,8 kB)
1204 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz jednostek samorządu terytorialnego właściwych do przejęcia uprawnień organu, który je utworzył. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1204 (38,1 MB)

< Dziennik nr 165

Dziennik dla roku 1999, numer 1 >